Thai Seventh-day Adventist Church of Sourthern California


Home
About Us
Daily Devotion
Calendar
Ministries
News
Online Giving
Sabbath School and Services
Prayer and Request
TV-Radio-Adventist
Bookstore
Members and Friends
New Member Corner
Sermons
Contact Us


Home > Bible Study Helps and Lessons >
.
Index-Thai SSL 2Q2017 (April-June) จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด  
.

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์
โรงเรียนวันสะบาโตผู้ใหญ่

-----------------------------------
       ไตรมาสที่ 2
เม.ย.– พ.ค. – มิ.ย. 2017


จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด
  
                                              สารบัญ

บทที่               ชื่อบท                                              หน้า
 
1.   พบท่านเปโตร  (25-31 มีนาคม)                                                    ........
  2.   ของประทานที่ไม่อาจถูกทำลายได้ (1 - 7  เมษายน)                           .........
  3    อาณาจักรของปุโรหิต (8-14  เมษายน)                                           .......
  4.   ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น
  (15-21 เมษายน)                            .......
  5.   การดำรงชีวิตเพื่อพระเจ้า
(22-28 เมษายน)                                         ........
  6.  ความทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์ (29 เมษา- 5 พฤษภาคม)                          .........
  7.  ผู้นำที่ทำการรับใช้ (6 -12  พฤษภาคม)                                                    ........                                                  
  8.  พระเยซูในงานเขียนของอัครทูตเปโตร (13 - 19 พฤษภาคม)                ........
  9.  เป็นตัวตนของคุณเอง (20-26  พฤษภาคม)                                            ........
10.  พระคัมภีร์ และการทำนายอนาคต  (27 พฤษภา- 2 มิถุนา)                   .........
11.  ครูสอนเทียมเท็จ (3-9  มิถุนายน)                                                           .........
12.  วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (10-16  มิถุนายน)                                          .........
13.  หัวข้อสำคัญใน 1 และ 2 เปโตร (17-23  มิถุนายน)                            

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                

                          เขียนโดย โรเบริท แมคไอเวอร์  

                                    แปลโดย
                                 
ศจ. รังสิต อิศฤงคาร

                                   จัดพิมพ์โดย

               สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  

                          แผนกพันธกิจโรงเรียนวันสะบาโต

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
                     
12 ซ. ปรีดี พนมยงค์ 37 ถ. สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
                        โทร. 0-2381-3298
, 0-2391-3595, 0-2391-0525, 0-2392-3598 โทรสาร 0-

Home | About Us | Daily Devotion | Calendar | Ministries | News | Online Giving | Sabbath School and Services | Prayer and Request | TV-Radio-Adventist  | Bookstore | Members and Friends  | New Member Corner  | Sermons  | Contact Us

10855 New Jersey St • Redlands, CA, 92373-6253• 909-335-2272