Thai Seventh-day Adventist Church of Sourthern California


Home
About Us
Daily Devotion
Calendar
Ministries
News
Online Giving
Sabbath School and Services
Prayer and Request
TV-Radio-Adventist
Bookstore
Members and Friends
New Member Corner
Sermons
Contact Us


Home > Bible Study Helps and Lessons > Thai SSL 3Q2017 > Credit >
.
Introduction to Galatians
.
 คา น า           มาร์ติน ลูเธอร์ และ จดหมายฝากถึงชาวกาลาเทีย                                               
         คริสเตียนในโลกส่วนใหญ่พร้อมจะฉลองอายุครบ 500 ปีของ การปฏิรูปทางศานา การปฏิรูปทา ให้เกิดหลักข้อเชื่อของโปรเตส แตนต์ขึ้น เป็นการตื่นตัวยิ่งใหญ่ทางศาสนา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษ 16 เป้าหมายหลกัของการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงหลกัขอ้เชื่อของ คริสตจักรคาทอลิกให้ดีขึ้น ท่านมาร์ติน ลูเธอร์ เป็นบาทหลวงคาทอ ลิกคนหนึ่ง เป็นบุคคลส าคัญที่ท าให้เกิดการปฏิรูปขึ้น พระวิญญาณ บริสุทธิ์ทรงน าทางท่านมาร์ติน ลูเธอร์ และท่าน ลูเธอร์เป็นผู้นา คน นบัหลายลา้นในคริสตจกัรคาธอลิก  ที่มองไม่เห็นความสา คญัของ พระคัมภีร์ เพราะถูกบดบังซ่อนเร้นไว้เป็นเวลาแสนนาน ให้กลับมา ยึดความจริงในพระคัมภีร์เป็นหลักแห่งความเชื่อ และแนวการปฏิบัติ  คนหนึ่งอาจโต้แย้งว่า “การปฏิรูปก่อรูปขึ้นจากพระธรรมกาลาเทีย และพระธรรมโรมจริงหรือ”  บันทึกกล่าวไว้ว่า  “ขณะที่ท่านมาร์ติน ลูเธอร์อ่านพระธรรมกาลาเทีย ท่านเกิดความกระจ่างในข่าวดีว่า “คน หน่ึงจะไดร้ับ ความรอดโดยความเชื่อ” และความจริงยิ่งใหญ่นี่เองที่ ท าให้เกิดการปฏิรูปทางศาสนาขึ้น และการปฏิรูปทางศาสนาได้ ปลดปล่อยผู้คนนับหลายล้านคน ที่ตลอดมาหลายร้อยปี ที่ชาวคาทอ ลิกเชื่อ และปฏิบัติตามค าสอนบางส่วนที่ผดิแผกไปจากพระคมัภีร์” มหาชนที่รับเอาพระคมัภีร์ ซ่ึงบรรจุพระวจนะของพระเจา้เป็นสรณะ แห่งความเชื่อนี้ มีชื่อว่าคริสเตียน “โปรเตสแตนต์” (ซึ่งภายใต้ร่ม ของ “โปรเตสแตนต์” นี้  ตลอดหลายศตวรรษต่อมามีคริสตจักรต่างๆ เกิดขึ้น และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเป็นหนึ่งในจ านวนนั้น) ต่อค าถามที่ว่า ท่านลูเธอร์อ่านบทไหน ข้อไหนของพระธรรมกา ลาเทียที่ท าให้ท่านมาร์ติน เกิดเปลี่ยนแปลง ซึ่งท าให้โลกนี้ไม่เหมือน เดิมอีกต่อไป                คริสจักรเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีสเป็นหนี้ พระธรรมกาลาเทีย อย่างมาก ศาสนาจารย์ อี. เจ. แวก๊กอนเนอร์ และศาสนาจารย์ เอ. ที. โจนส์ เป็นสองผนู้า  และเป็นนกัศึกษาพระคมัภีร์ของคริสตจกัรแอด๊ เวนตีส ทั้งสองได้ศึกษาพระธรรมกาลาเทีย และพวกเขาใช้สิ่งที่พวก เขาได้เรียนรู้ช่วยคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดแวนธ์ตีสในช่วงปี 1880 และ1890 ใหเ้ขา้ใจความจริงเกี่ยวกับความรอดว่า ผู้ชอบธรรมจะ ได้รับความรอดโดยความเชื่อ และความเชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 
        เหตุใด “พระธรรมกาลาเทีย” มีความสา คญัประดุจเป็นกระ ดูก สันหลังของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ เหตุใดพระธรรมเล่มนี้ สัมผัสดวงใจของคนจ านวกมากเช่นนี้ ค าตอบมีว่า พระธรรมกา ลาเทียกล่าวถึงความส าคัญของดวงวิญญาณคริสเตียน ในลักษณะที่ พระธรรมเล่มอื่นของพระคัมภีร์ท าไม่ได้อย่างเดียวกัน ในพระธรรม กาลาเทีย ท่านเปาโลถามคา ถามเก่าแก่ที่เคยถามกันว่า: มนุษย์คนบาป จะไดร้ับการทา ใหช้อบธรรม ไปยืนต่อพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรง บริสุทธิ์ และทรงยตุิธรรมได้อย่างไร ค าถามนี้ มากกว่าค าถามอื่น ท า ให้ท่านมาร์ติน ลูเธอร์ก้าวเดินไปบนเส้นสู่การเปลี่ยนแปลง และเมื่อ ออกเดินแล้วไม่ว่าท่านมาร์ติน ลูเธอร์จะถูกต่อต้านเพียงใด แม้แต่ เสี่ยงต่อความตาย ท่านไม่เคยหันหลังกลับ         ที่จริงพระธรรมเล่มอื่นของพระคัมภีร์ต่างมีเนื้อหาในแนวคิด อย่างเดียวกับที่พบในพระธรรมกาลาเทียเช่นกัน พระธรรมโรมเป็น หนึ่งในนั้น  แต่พระธรรมกาลาเทียมีความแตกต่าง คือกล่าวได้อย่าง ครอบคลุม จากคา พูดเพียงไม่กี่ประโยค ในเวลาเดียวกัน แนวคิดอัน รุ่มรวยถูกเขียนขึ้นในลักษณะ สื่อสารเป็นการส่วนตัว  และโดยองค์ รวม ก่อให้เกิดความรู้สึกลุ่มลึก และสัมผัสดวงใจของคนจ านวนมาก ในปัจจุบนั  ซ่ึงเปิดใจให้กับพระวิญญาณของพระเจ้า เป็นความจริง ที่ว่าจดหมายฝากของท่านเปาโลพูดกับเราในลักษณะส่วนตัว แต่ ความเข้าใจ และความสามารถของเรา จะท าให้เรามองเห็นคุณค่า และขอบคุณในถ้อยค าลึกซึ้งของท่าน เมื่อเราได้รับรู้ว่าเหตุใด และ เมื่อไรที่ท่านเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ นักศึกษาพระคัมภีร์หลายคน เชื่อว่า พระธรรมกาลาเทียอาจเป็นจดหมายฉบับแรกสุดของท่านเปา โล ซึ่งถูกเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 49  ช่วงเวลาไม่นานหลังการประชุมสภา ผู้น าของเหล่าอัครทูต และสาวกในกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการฯ บทที่ 5) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานเขียนของคริสเตียนชิ้นเก่าแก่ที่สุด เท่าที่รู้จักกัน         ทั้งจดหมายฝาก “กาลาเทีย” และ พระธรรม กิจการฯ แสดง ให้เห็นการต่อสู้อย่างรุนแรงก าลังเป็นไปในคริสตจักรแรกเริ่ม และ การต่อสู้เหล่านี้ช่วยเราให้เข้าใจว่าเหตุใดท่านเปาโลเขียนจดหมาย ฝากและส่งไปให้กับคริสตจักรกาลาเทีย ซ่ึงผเู้ชื่อในคริสตจกัรกาลา เทีย แบ่งออกเป็นกลุ่มอันเนื่องมาจากความเห็นต่าง “ที่เชื่อว่ากลุ่ม ของตนเชื่อถูกตอ้ง” จะต้องปฏิบัติตามจึงจะรอดได้ กลุ่มหนึ่งชื่อว่า “จูไดเซอร์” (judaizer) กลุ่มนี้สอนว่า ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวผู้รับ
4
 
เชื่อในพระเยซูต้องท าสองสิ่ง (กิจการฯ 15:1) ประการแรก ผู้เชื่อใหม่ ที่ไม่ใช่คนยวิตอ้งรับสุหนตั คือการตดัหนงัหุม้ปลายองคชาตของเด็ก ชาย หรือผชู้ายออกไป ประการทสี่อง กลุ่มจูไดเซ่อร์สอนว่า ผู้เชื่อที่ ไม่ใช่ชาวยิวจะต้องถือรักษาพระบัญญัติของท่านโมเสส กลุ่มจูได เซอร์เน้นการมีความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะช่วยให้บุคคล หน่ึงให้รอดได้  ดังนั้นจึงไม่ต้องประหลาดใจว่ากลุ่มจูไดเซอร์จะท า การต่อต้าน เมื่อท่านเปาโลสถาปนาคริสตจกัร ส าหรับผู้เชื่อใหม่ชาว ต่างชาติขึ้นในเมืองกาลาเทีย  ไดถู้กบางคนในกลุ่มจูไดเซ่อร์ที่ได้ เดินทางไปจากกรุงเยรูซาเล็มยงัเมืองกาลาเทียเพื่อสอน “ระเบียบ ความเชื่อใหถู้กตอ้ง” ตามสิ่งที่พวกเขาเชื่อ         ปัญหาในเรื่องนี้ได้ยินไปถึงหูของท่านเปาโล ท่านจึงลงมือ เขียนจดหมายฝากทันที เพราะเป็นห่วงในสถานการณ์   ท่านเปาโล ทราบว่ากลุ่มจูไดเซอร์ก าลังสอนเรื่องพระกิตติคุณเทียมเท็จ  นั่นคือ พระกิตติคุณแห่งความเชื่อบวกการกระท า สิ่งนี้คุกคามให้งานของ พระคริสต์อ่อนก าลังลง   ดังนั้นท่านเปาโลจึงเขียน พระธรรม กาลาเทียด้วยการใช้ถ้อยค ารุนแรงเพื่อปกป้องพระกิตติคุณ ท่าน เลือกใช้ถ้อยค าที่ทรงพลังเท่าที่จะเป็นไปได ้ ท่านได้เปิดเผยเรื่องค า สอนเทียมเท็จให้ทุกคนทราบความจริงอย่างชัดเจน ว่าการสอนเช่น นั้นเป็นค าสอนให้แสวงหาความรอดด้วยการกระท า         หัวข้อศึกษาของไตรมาสนี้ เชื้อเชิญให้เราเดินทางไปกับท่าน เปาโล  ขณะที่ท่านขอให้ชาวกาลาเทียสัตย์ซื่อต่อพระเยซู และอีก อย่างยังให้โอกาสเรา ได้คิดเกี่ยวกับความเข้าใจของตัวเราเอง  ใน ความจริงเรื่องความรอด ความจริงยิ่งใหญ่เหล่านี้เป็น “อย่างเดียวกัน” กับที่เปิดเส้นทางให้ท่านมาร์ติน ลูเธอร์ ได้ยืนหยัดแตกหักกับอ านาจ ของคริสตจักรคาทอลิกแห่งโรม ความจริงที่พระเจ้าทรงเผยให้ท่าน มาร์ติน ลูเธอร์มั่นใจ คือแสงสว่างแห่งความจริงในพระคัมภีร์ ซึ่งได้ ถูกปกปิดซ่อนเร้นไว้ในความมืดมานานหลายร้อยปี
 ผู้เขียน บทเรียนของไตรมาสนี้คือ  ดร. คาร์ล โคเสอร์ท  ผเู้ป็น ศาสตราจารยส์อน วชิาการศึกษาพระคมัภีร์ที่ มหาวทิยาลยัวลัลา วลั ลา (คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส) ในรัฐวอชิงตนัมาหลายปี                                 *************************  
________________________
Additional links on this topic:

Home | About Us | Daily Devotion | Calendar | Ministries | News | Online Giving | Sabbath School and Services | Prayer and Request | TV-Radio-Adventist  | Bookstore | Members and Friends  | New Member Corner  | Sermons  | Contact Us

10855 New Jersey St • Redlands, CA, 92373-6253• 909-335-2272