Thai Seventh-day Adventist Church of Sourthern California


Home
About Us
Daily Devotion
Calendar
Ministries
News
Online Giving
Sabbath School and Services
Prayer and Request
TV-Radio-Adventist
Bookstore
Members and Friends
New Member Corner
Sermons
Contact Us


Home > Bible Study Helps and Lessons > 2ndQtr2015 TSSL > index Thai SSL 2ndQtr2015 > Thai SSL 2Q Chap2- บัพติศมา และ การทดลอง > ThaiSSL 2Q 2015 Chp3:พระเยซูคริสต์คือใคร ? > Thai SSL 2Q 2015 Chp4 > Thai SSL 2Q 2015 Chp5 > Thai SSL 2Q 2015 Chp 6 > Thai SSL 2Q 2015 Ch > > > >
.
Thai SSL 2q 2015 Ch11
.
 บทที่  11
                                          อาณาจักรของพระเจ้า                                             
                                          6 – 12  มิถุนายน 2015
บ่ายวันสะบาโต    
อ่านข้อพระคัมภีร์สำหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
:  ลูกา 11:2; ลูกา 1:32, 33; ลูกา 18:16-30; ลูกา 17:23, 24; วิวรณ์ 21:1-3; ลูกา 21:34-36

ข้อควรจำ  “จะมีคนมาจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ จะมาร่วมสำรับในแผ่นดินของพระเจ้า"  (ลูกา 13:29)
               
        เรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเป็นหัวข้อหลักในคำสอนของพระเยซู หัวข้อนี้ปรากฎเกือบ 50 ครั้งในพระธรรมมัทธิว, 16 ครั้งในมาระโก, ประมาณ 40 ครั้ง ในลูกา และ 3 ครั้งในยอห์น และปรากฏใน “คำอธิษฐานของพระผู้เป็นเจ้า” (พระเยซู) และ“ปฐมเทศนาบนภูเขา” และในคำเทศนา และ เรื่องอุปมาอื่นๆ แต่อาณาจักรของพระเจ้า  เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในประวัติศาสตร์เพื่อกลุ่มคน  ขณะที่พระเยซูทรงจัดการกับปัญหาของความบาป  และทรงนำการต่อสู้ ในสงครามต่อสู้ขัดแย้งยิ่งใหญ่กับซาตาน  จนกว่าจะจบลงในฉากสุดท้าย  อาณาจักรของพระเจ้า  ไม่เหมือนกับอาณาจักรใดๆ ที่โลกเคยรู้จัก
       “อาณาจักรของพระเจ้า  เป็นมาด้วยพระวจนะของพระเจ้า  และการทำกิจภายในใจมนุษย์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เป็นความสัมพันธ์ ฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้า  ซึ่งเป็นผู้ประสาทชีวิตให้  ตัวอย่างยิ่งใหญ่ในอำนาจของพระเจ้า  จะมองเห็นได้ในธรรมชาติของมนุษย์  ผู้ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระอุปนิสัยสมบูรณ์แบบของพระคริสต์”  จากหนังสือ ของเอลเลน จี. ไวท์ ใน “สุขอนามัย และความผาสุก” หน้า 36.
       สัปดาห์นี้เราจะศึกษาหัวข้อ “อาณาจักรของพระเจ้า” ตามที่ปรากฎให้เห็นในพระธรรม ลูกา
 
วันอาทิตย์   การสร้างอาณาจักรของพระเจ้า ตอน 1  (ลูกา 11:2)
       พระกิตติคุณทั้งสี่ เต็มไปด้วยตัวอย่างเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า ทั้งหมดแสดงว่าอาณาจักรใหม่ได้มาตั้งขึ้นแล้ว และได้รับการแนะนำโดยพระเยซูคริสต์
 
       พระธรรม ลูกา 11:2 พูดอะไรเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า? อาณาจักรนี้เป็นของใคร และเหตุใดอาณาจักรนี้จึงมีความสำคัญมาก?
       ที่จะกล่าวว่า พระเจ้าสนับสนุนให้ตั้งอาณาจักรนี้ขึ้นในโลก  เป็นข้อแถลงที่ถูกต้อง  อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแนวคิด ไม่ใช่พระกิตติคุณพิเศษทางสังคม ที่ประกาศเทศนาแบ่งปันขนมปัง และน้ำให้แก่ประชาชนผู้ซึ่งกำลังอดอยากหิวโหย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก  เพราะไม่ได้รับความยุติธรรม อาณาจักรของพระเจ้า มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่พระเจ้า พระภาคที่สอง คือพระคริสต์ ผู้มาเกิดในร่างของมนุษย์ ผู้เสด็จมาประกาศเทศนาข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า (ลูกา 4:42-44 ; มัทธิว 4:23-25)

       พระธรรมลูกา 1:32, 33 สอนเกี่ยวกับใครเป็นผู้เริ่มต้นอาณาจักรของพระเจ้า และผลลัพธ์สุดท้ายจะป็นอย่างไร?
 
       ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มีความสำคัญยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก, พระเมสสิยาห์อันเป็นที่คาดหวังในพระคัมภีร์เดิมไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากพระเยซู “พระบุตรของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด”   ประการที่สอง, “อาณาจักรของพระองค์ไม่วันสิ้นสุด” ซึ่งหมายความว่า ผ่านการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์ การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นพระชนม์ พระเยซูทรงได้ชัยชนะเหนือคำท้าทายของซาตาน  ในเรื่องการปกครองของพระเจ้า   เพราะพระเยซูได้มาสถาปนาอาณาจักรชั่วนิรันดร์ของพระองค์ขึ้น พระธรรมวิวรณ์ กล่าวว่า “และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า “ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 11:15)  ในการยุทธระหว่างพระคริสต์และซาตาน มันได้ป่าวประกาศแก่ชาวโลกถึงชัยชนะที่มันได้รับ เหนืออาดามและอีฟ แต่พระราชกิจของพระเยซูได้หักล้างคำอ้างของมันอย่างสิ้นเชิง  เพราะพระองค์ได้กำชัยเหนือซาตานในทุกยุทธภูมิ     ด้วยการสิ้นพระชนม์  และฟื้นพระชนม์ของพระองค์  พระคริสต์ได้ทรงประกาศก้องพระสัญญาอย่างมั่นเหมาะแก่โลกต่างๆ ว่า  อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว 

       เราสามารถดำเนินชีวิต  เพื่อแสดงว่าอาณาจักรของพระเจ้ามีจริงอย่างไร? สิ่งสำคัญที่สุดเราสามารถแสดงว่าอาณาจักรนี้  เป็นจริงในชีวิตของเราเองอย่างไร?   และเราจะดำรงชีวิตแตกต่างออกไปจากชาวโลก  เพราะว่าเราเป็นประชากรแห่งอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร?

วันจันทร์
    การสร้างอาณาจักรของพระเจ้า ตอน 2  (ลูกา 18:16-30)

        พระธรรม  ลูกา 18:16-30 ; ลูกา 12:31-33 ; และ ลูกา 9:59-62  สอนเราว่าประชากรแห่งอาณาจักรของพระเจ้ามีคุณสมบัติอย่างไร?

       การเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หรือฐานะร่ำรวย ท่านลูกา เช่นเดียวกับผู้เขียนพระกิตติคุณท่านอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่า เหล่าผู้มาหาพระคริสต์  ต้องมาด้วยท่าทีการมอบถวายโดยสิ้นเชิง  เหมือนการไว้วางใจของเด็กๆพวกเขาต้องเต็มใจเลิกสิ่งที่พระเจ้าไม่ประสงค์ทั้งปวง หากมีสิ่งใดที่พวกเขาไม่อาจทำให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง  จะทำได้โดยการช่วยเหลือของพระเยซู การที่พระเยซูทรงอ้างสิทธิ์เหนือชีวิตของเรา ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อเราในชีวิตนี้  นี่เป็นสิ่งมีเหตุผล  เพราะจะว่าไป  โดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้นที่เรามีชีวิต   ดังนั้นเราควรถวายความจงรักภักดีเต็มๆ แด่พระองค์
       อ่านพระธรรม ลูกา 18:29, 30 อีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้พระเยซูกำลังพูดอะไรกับเรา? และพระองค์ทรงพระสัญญาอะไร?  “พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ''เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดได้สละเหย้าเรือน หรือภรรยา หรือพี่น้อง หรือบิดามารดา หรือบุตรเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้า ในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนหลายเท่า และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์'' (ลูกา 18:29,30)  ทั้งหมดนี้  ยากจะปฎิบัติตามใช่ไหม? พระเยซูไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้เชื่อทั้งหมด แต่ถ้าใครได้รับการเรียกให้ทำในสิ่งเหล่า
นี้  เพื่อเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้า ก็เป็นการคู่ควรที่จะทำตามใช่ไหม

       คิดลึกซึ้งเกี่ยวคำตรัสของพระเยซูที่ว่า ให้คนตายฝังคนตาย ความจริงสำคัญคือ พระองค์กำลังบอกเรา เกี่ยวกับว่า อย่าหาข้อแก้ตัวอะไรอันจะหน่วงเหนี่ยวไว้จากการติดตามพระองค์  เมื่อการเรียกได้มาถึง?

วันอังคาร   อาณาจักรของพระเจ้า
: มาตั้งเรียบร้อย หรือยัง  (ลูกา 17:23, 24)
       พระเยซูทรงประกาศว่าผ่านทางพระองค์ คำพยากรณ์ของท่านอิสยาห์เรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และพันธกิจการช่วยรอด และศาสนบริการ (ministry) ของพระองค์ได้เริ่มขึ้นแล้ว
       ท่านลูกาได้บันทึกอีกเหตุการณ์หนึ่งสนับสนุนแนวคิดว่า อาณาจักรของพระเจ้าเป็นจริงในยุคปัจจุบัน เมื่อพวกฟาริสี ซึ่งเป็นอาจารย์สอนศาสนา ทูลถามพระเยซูว่า “เมื่อไรอาณาจักรของพระองค์จะมาตั้ง?”  พระเยซูทรงตอบพวกเขาว่า “เพราะดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย” (ลูกา  17:21) พระคัมภีร์ฉบับแปลอีกฉบับหนึ่งแนะนำว่า “อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ “ท่ามกลางพวกท่าน” ที่จริงคือ อาณาจักรของพระเจ้ามาพร้อมกับการเสด็จมา (ครั้งแรก) ของพระเยซู  การมาของอาณาจักรพระเจ้ารวมไปถึง   1) การรักษาคนเจ็บป่วย (ลูกา 9:11)    2)  การเทศนาประกาศพระกิตติคุณ (ลูกา 4:16-19)  3) การให้อภัยความบาป (ลูกา 7:48-50 ; ลูกา 19:9,10)  และ   4) อำนาจบดขยี้ความชั่วร้าย (ลูกา 11:20)   ดังนั้นพระเยซูทรงทำให้อาณาจักรของพระองค์เป็นจริงภายในชีวิตของบุคคล คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลให้เป็นเหมือนพระองค์
       คำว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้ง “เรียบร้อย” (already) ส่วนนี้ได้ตั้งขึ้นพร้อมกับการเอาชนะเหนือความบาปและซาตาน   และพระเยซูได้ชัยชนะในสงครามการต่อสู้ขัดแย้งยิ่งใหญ่ (great controversy) ส่วนคำที่ว่า “ยังไม่มา” (not yet) เราจะมองไปยังอนาคตข้างหน้า คือเมื่อความชั่วร้ายได้พบจุดจบโดยสิ้นเชิง และในเวลาเดียวกัน โลกใหม่จะเริ่มต้นขึ้นเป็น “อาณาจักรแห่งสง่าราศี” ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกครั้งที่สอง” จาก หนังสือ ของเอลเลน จี. ไวท์ ใน Thoughts From the Mount of Blessing, page  108

       พระธรรม ลูกา 17:23, 24 ; และ ลูกา 21:5-36  สอนเกี่ยวกับ “อาณาจักรของพระเจ้า” ตอนปิดฉากประวัติศาสตร์โลกอะไรบ้าง?

      
โลกของเราเต็มไปด้วยสงคราม และการต่อสู้ ความทุกข์โศกเศร้า ความยากลำบาก และปัญหานานัปการ นี่เป็นการพิสูจน์ว่าเป็นจริงตามที่พระเยซูทรงตรัสไว้โดยแท้  บางคนโต้แย้งว่า  ความเจ็บปวด และความทุกข์ยากในโลกนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกล  แต่เราอาจตอบจากสิ่งที่ พระเยซูได้ทรงเตือนเราเกือบสองพันปีแล้ว เกี่ยวสภาพในโลกของเรา ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับเรา และพระคัมภีร์เป็นความจริงด้วย เพียงแต่ว่าในตอนสุดท้ายของโลก อาณาจักรของพระเจ้าจึงจะถูกตั้งขึ้น ดังนั้นเราจะต้องรอด้วยความอดทนจนกว่าจะถึงวันนั้น

วันพุธ    อาณาจักร และการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์   (ลูกา 21:34-36) 

       เมื่อพระเยซูตรัสถึงอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์ตรัสถึงสิ่งสำคัญสองประการ:   1) พระเจ้าทรงทำงานผ่านพระคริสต์ ในประวัติศาสตร์เพื่อช่วยมนุษย์จากความบาป   2) พระเจ้าทรงปิดฉากประวัติศาสตร์โลก ด้วยการนำเหล่าผู้ชอบธรรมไปอาศัยในสวรรค์กับพระองค์ จนกว่าจะถึงวาระที่โลกนี้ได้ถูกสร้างใหม่ (วิวรณ์ 21:1-3) ส่วนแรกได้มาถึงในพันธกิจ และศาสนบริการของพระคริสต์ ในตอนนี้เราอยู่ใน “อาณาจักรแห่งพระคุณ” ของพระองค์ (เอเฟซัส 1:4-9) ส่วนที่สองคือการเก็บรวบรวมผู้ได้รับความรอด และนำไปสวรรค์ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งพระสิริของพระเจ้า
       การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ จะเป็นผลลัพธ์ของพระกิตติคุณข่าวดี  ที่พระเยซูเสด็จลงมาประกาศเทศนา เมื่อพระองค์อยู่บนโลก เมื่อเสด็จมาครั้งแรก พระเยซูองค์เดียวทรงได้ชัยชนะเหนือความบาป และซาตานบนไม้กางเขน พระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองในอีกไม่นาน  เพื่อขจัดความบาป ความชั่วร้าย และความตายโดยสิ้นเชิง และในที่สุดโลกจะถูกสร้างขึ้นใหม่ให้บริ- สุทธิ์ ปราศจากความเศร้าหมอง ความตาย และซาตานตัวพ่อแห่งความชั่วร้ายจะถูกขจัดให้สิ้นซากตลอดไป

       อ่าน พระธรรม ลูกา 21:34-36.  ใช้ถ้อยคำของคุณเองเขียนเกี่ยวกับพื้นฐานของข่าวสาร ขณะคุณกำลังทำมองสำรวจชีวิตของคุณเอง และตั้งคำถามว่า สิ่งที่คุณเขียนบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคุณ และคุณจำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้มั่นใจว่า คุณกำลังทำตามสิ่งพระเยซูได้บอกเรา?

       ขณะที่เรารอการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู เราได้รับคำสั่งว่า “เหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลา จงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้" (ลูก 2136)
       เหล่าผู้มีประสบการณ์ในอาณาจักรแห่งพระคุณจะต้องคอย, เฝ้าระวัง, และอธิษฐานเพื่ออาณาจักรแห่งสง่าราศี ระหว่างอาณาจักรที่ได้มาตั้ง “เรียบร้อย” และอาณาจักรที่ “ยังไม่มา” เหล่าผู้เชื่อจะต้องดำเนินพันธกิจการประกาศ และรับใช้ในรูป “ศาสนบริการ” อย่างเต็มที่ ความหวังแห่งการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง   เรียกให้เรารักษาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราไว้ให้บริสุทธิ์ในเวลานี้ และในโลกนี้

วันพฤหัสบดี   การเป็นพยาน   (กิจการของอัครทูต 1:1-8)       
       อ่าน พระธรรม กิจการฯ 1
:1-8. มีความเจริงสำคัญอะไรเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าที่แสดงให้เห็นตรงนี้?

       อาณาจักรของพระเจ้ามีความสำคัญที่สุดในจิตใจของท่านลูกา หลังจากท่านได้เขียนพระธรรมลูกาแล้ว ท่านได้เขียน “พระธรรมกิจการของอัครทูต” อีกเล่มหนี่งต่อจากพระกิตติคุณของท่าน ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ฉบับสั้นของคริสตจักรแรกเริ่ม ในไม่กี่บรรทัดแรกของพระธรรมกิจการฯ ท่านลูกาได้กล่าวถึงพื้นฐานความจริงเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าสามประการ
       ประการแรก, จงแน่ใจว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก เป็นเวลาถึง 40 วันนับจากวันที่พระองค์ทรงฟื้นพระม์ถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ในช่วงสี่สิบวัน พระเยซูทรงสอนอัครทูต และสาวกทั้งหหลาย ในสิ่งพระองค์ได้ทรงสอนก่อนพระองค์จะถูกตรึงบนกางเขน “พระองค์ได้ทรงปรากฎแก่เขาทั้งหลายระหว่างสี่สิบวัน และได้ทรงสนทนากับพวกเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า” (กิจการฯ 1:3) ฤทธานุภาพที่ปรากกฏขึ้นในเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวเนื่องกับไม้กางเขน และการฟื้นพระชนม์ ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งใดในคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์
       ประการที่สอง, จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระเยซูอีกครั้งหนึ่งในเวลาของพระองค์ หลังจากพระเยซูฟื้นพระชนม์ เหล่าสาวกของพระองค์ ถามพระองค์ด้วยคำถามที่เอาจริงเอาจังว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือ” (กิจการ 1:6) พระเยซูไม่ทรงตอบคำถาม แต่ได้แก้ไขความเข้าใจของเหล่าสาวก: พระเจ้าคงความเป็นพระเจ้าเสมอ ที่จะศึกษาพระทัยของพระองค์ และกล่าวคำพยากรณ์ว่า “เมื่อไร” แผนการของพระเจ้าจะสำเร็จ และที่จะเข้าใจความลึกลับของพระองค์ไม่ใช่งาน และความวิตกกังวลของมนุษย์ พระเจ้าทรงทราบดีว่าเมื่อไรอาณาจักรแห่งสง่าราศีของพระองค์จะถึงเวลา พระองค์ก็จะทรงให้บังเกิดขึ้นเอง ดังที่พระเยซูทรงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ไม่ใช่ธุระของท่าน ที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้” (ลูกา 1:7)        
       ประการที่สาม,
จงออกไปเป็นพยานเรื่องพระกิตติคุณของพระเยซู  พระคริสต์พยายามนำเหล่าสาวกออกจากการ “ทำนาย” หรือ “คาดคะเน” ว่าอาณาจักรแห่งสง่าราศีของพระองค์จะมาตั้งเมื่อไร พระองค์เน้นให้พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาได้ถูกเรียกให้ทำการ นี่หมายความว่าเราควรเข้าไปมีส่วนในการนำพระกิตติคุณของพระเยซูไปประกาศตามที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
(กิจการฯ 1:8)  นั่นคือความรับผิดชอบของเรา และไม่ใช่ด้วยพลกำลังของเราเอง แต่โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 
       เหล่าผู้ติดตามพระเยซูที่ซื่อสัตย์เหล่านี้   ยังคงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมชาติในงาน ของพระคริสต์ แต่กระนั้นพระองค์ยังทรงใช้พวกเขา ออกไปทำงาน  มีข่าวสารอะไรสำหรับเราตรงนี้  เกี่ยวกับว่า  เราไม่มีความจำเป็นต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้ง  ก่อนจะออกไปดำเนินพันธกิจของพระองค์?

วันศุกร์   ศึกษาเพิ่มเติม
: 
       “ตอนนี้เรากำลังอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการของพระเจ้า หลายคนในพวกเราเป็นเหมือนก้อนหินหยาบ จากพื้นที่สวนหิน แต่ขณะเรายึดมั่นในความจริงของพระเจ้า อิทธิพลนั้นได้ผูกพันเราไว้   ทำให้เราเป็นคนสง่างาม  ทั้งขจัดความบาปทุกอย่างออกไปจากเรา  ขณะนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับจอมกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริยิ่งใหญ่ และที่สุดพระองค์จะแวดล้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ในอาณาจักรอันรุ่งเรืองวิไล ตรงนี้เองงานที่ทรงได้ทำเพื่อเราจะสำเร็จ และผลที่ตามมาคือ ร่างกาย และวิญญาณจิตของเราจะถูกปรับแต่งให้เหมาะกับชีวิตที่จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์” จาก หนังสือของ เอลเลน จี. ไวท์ ใน “Testimonies for the Church, volume 2, pages 355, 356


คำถามเพื่อการอภิปราย
  1.  นักฟิสิกส์ สตีเฟน เวนเบริ์ก เขียนว่า “ดูเหมือนเมื่อเรามีความเข้าใจได้มากกว่า และมีความรู้มากขึ้นในเรื่องจักรวาล และเอกภพมากเท่าไร ยิ่งดูเหมือน “เอกภพไร้จุดสิ้นสุด” ถ้อยคำของเขาค่อนข้างทำให้เกิดความ “อึกอัก”
(storm) ต่อมาเวนเบริ์กพยายามทำให้สิ่งเขาพูดไว้ เข้าใจง่ายขึ้น บางคนแม้ไม่เห็นด้วย ในสิ่งที่สตีเฟนเขียน แต่เห็นว่าไม่มีเหตุผลจะโต้แย้งกันเรื่อง “เอกภพไร้จุดสิ้นสุด” ดร. มารธา นักดาราศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถามว่า “จุดที่ว่าไร้ที่สิ้นสุด” คืออะไร? มันเป็นเพียงระบบฟิสิกส์   ดังนั้นมีจุดอะไรอยู่ที่นั่น? ข้าพเจ้ารู้สึกฉงนสนเท่ห์จากข้อแถลงนั้น” จักวาล เอกภพ, เป็นเพียงระบบ และไร้จุดสิ้นสุดเช่นนั้น ?  ในฐานะคริสเตียนคนหนึ่ง ที่กำลังรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู  ทั้งได้ทราบข้อแถลงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้ามาอย่างอย่างเต็มที่ คุณจะตอบคำถามสำหรับแนวคิดเหล่านี้อย่างไร?   
                                                   
                                     *********************
 
________________________
Additional links on this topic:

Home | About Us | Daily Devotion | Calendar | Ministries | News | Online Giving | Sabbath School and Services | Prayer and Request | TV-Radio-Adventist  | Bookstore | Members and Friends  | New Member Corner  | Sermons  | Contact Us

10855 New Jersey St • Redlands, CA, 92373-6253• 909-335-2272